Kåranäs Stugby

- En plats att njuta av livet -

Information i korthet om samfällighetsföreningen.

Du som äger hus i Kåranäs Stugbyn blir automatiskt medlem i samfällighetsföreningen. Den finns till för att sköta det praktiska och ekonomiska gällande det som är gemensamt på området.  Tex. poolområden, fiberutrustning, gemensamma byggnader/ faciliteter, väg, vatten och avlopp samt elledningar. Även båtplats till alla och skötsel och underhåll av bryggor ingår i föreningsavgiften.

Föreningen ser till att du kan ha ett bekvämt ägande av hus i Kåranäs Stugby. Poolerna är rena och varma , gräset klippt på området, stranden iordning mm när det är säsong. Bara kom och slappna av!
Alla som äger hus i Kåranäs Stugby betalar en månadsavgift till föreningen så att föreningen kan sköta sitt uppdrag. Till en början är avgiften ställd till 1250 kr / månad. Denna avgift kan medlemmarna påverka om man vill göra större del själva eller öka servicenivån. Här kan du som medlem påverka!


Samfällighetsförening Kåranäs Stugby

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter. En samfällighetsförening upprättas normalt efter anläggning av ett nytt bostadsområde för att ansvara för förvaltningen av de gemensamma tillgångarna. Kåranäs Stugby samfällighet förvaltar förutom mark även poolområden, fiberutrustning, gemensamma byggnader/ faciliteter, väg, vatten och avlopp samt elledningar till samtliga fastigheter. Medlemmar i samfällighetsföreningen blir de som köper en fastighet inom samfälligheten.

Det betyder att boende i Kåranäs Stugby är gemensamt ansvariga för drift och underhåll av våra gemensamma anläggningar inklusive mark och grönområden.

Samfälligheter regleras i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, fastighetsbildningslagen (1970:988), anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (restvattenlagen).

Lagen föreskriver att varje samfällighet som bildas ska regleras av stadgar, som vilken förening som helst. Dessa stadgar ska godkännas och arkiveras hos Lantmäteriet som är tillsynsmyndigheten för samfällighetsföreningar i Sverige. Stadgarna finns att läsa längre ner på denna sida, se stadgar.

Utöver stadgarna kan föreningen, genom årsstämma och styrelse besluta om ytterligare regler och regelverk som anses viktiga för att både boendet och förvaltningen ska bli så bra som möjligt. Ett sådant exempel är samfällighetens regler/riktlinjer för trädfällning, se trädfällning.

De boende kan och bör delta i samfällighetens förvaltning antingen direkt eller indirekt. Ett direkt deltagande är att engagera sig i styrelsearbetet medan ett indirekt deltagande är att bidra med idéer och förslag till förändringar genom motioner. För boenden som vill vara med och påverka hur samfällighetsföreningen bedrivs är årsstämma varje år ett viktigt tillfälle. Här fattas beslut om styrelse, men också budget inför kommande förvaltningsår.

Läs mer om Samfälligheter hos Wikipedia.

Motioner

Föreningsstyrelsen tar tacksamt emot motioner från boende inom Kåranäs Stugby. Motioner kan lämnas av boende närsomhelst under året och hanteras då av föreningsstyrelsen.

Motioner ska lämnas skriftligen i föreningens e-post på adressen office@semesterbyn.se

Motioner inför årsstämman
Sista datum för motioner inför årsstämman är alltid den sista februari.

Underhålls och förnyelseplan

Samfällighetsföreningar som förvaltar gemensamhetsanläggningar som är av kommunal-teknisk natur eller annars av större värde skall, enligt 19 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL), avsätta medel till en fond för att säkerställa anläggningens framtida underhåll och förnyelse.

För att kunna räkna ut avsättningen till en sådan fond upprättas en underhålls- och förnyelseplan.
I och med antagandet av en underhålls- och förnyelseplan för Samfälligheten Kåranäs Stugby har vi gemensamt har enats om principerna för hur vi;

 • beskriver vår anläggnings omfattning
 • värderar vår anläggning
 • bedömer livslängd och åtgärd för anläggningens olika delar
 • definierar underhålls- och förnyelsefondens syfte och användning
 • ser på åtgärdernas finansiering
 • ser på frekvensen för planens förnyelse

Underhålls- och förnyelseplanen förvaltas av föreningsstyrelsen men ytterst äger föreningens medlemmar gemensamt dessa principer.

Planen antas under kommande föreningsstämma. 

Regler och bestämmelser


Har föreningen några trivselregler?
Har samfälligheten regler om när och hur man t ex får störa sina grannar med reparationer, renovering eller fest? Det har vi inte utan det är sunt förnuft som gäller. Eftersom vi bor tätt är det självklart att man informerar sina närmaste grannar i god tid om man ska ha en fest som man tror kan störa eller om man ska genomföra renoveringsarbeten som man tror kan störa, t ex på helger och kvällar. När det gäller bollspel är det förbjudet att spela boll mot väggarna eller poolområdet. Det är heller inte tillåtet att spela fotboll mellan husen. Det finns en bollplan som kan användas istället.


Får man ladda sin elbil i eluttaget?
Nej, det är förbjudet. Uttagen är inte uppsäkrade för att klara den belastningen. Det finns en brandrisk att ladda elbilen från husets eluttag!
Husbilar och husvagnar eller externa apparater får inte anslutas till husets eller områdets eluttag.
Eluttagen är anpassade för enbart hushållsström. Om det är stort intresse så kan föreningen titta på möjligheter för laddning av elbilar framöver.

Ni som medlemmar måste tala om era önskemål på mötena 

Var kan jag slänga soporna?
Det finns kärl för att återvinna matavfall vid parkeringen. Papperspåsar måste användas och finns i tvättstugan.På parkeringen finns även kärl för hushållssopor. I sopkärlet får du absolut inte lägga sådant som kan skada vår miljö som batterier, lysrör, el- och elektronikavfall och annat farligt avfall. Du bör inte heller lägga i sådant som kan återvinnas eller återanvändas (tidningar, förpackningar av glas och andra material samt användbara kläder och prylar). För detta ändamål finna återvinningsstationer, t ex en vid brandstationen i Väckelsång och nedanför Runes Bensin mack, där du även kan slänga möbler och byggavfall, kemikalier etc.. Kontakta Ragnsells om du är intresserad att sortera matavfall. Det är inte tillåtet att förvara skräp , byggavfall, fordon eller sopor på tomten eller uteplatsen. Det kan dra till sig skadedjur och skall skyndsamt köras till sopstation.Förråden I förråden får ingen mat eller attraktiva saker för skadedjur förvaras eller saker som kan sprida lukt eller förstöra andras tillhörigheter.

Måla om eller ändra färg på huset
Reglerna i Sverige säger.
Om byggnaden eller området har en speciell, enhetlig eller tidstypisk karaktär är stil- eller färgförändringar inte tillåtna på enskilda fastigheter.

Samfällighetsföreningen har beslutat att en enhetlig karaktär ska bibehållas och därför ska husen behålla färg och utseende. Du får därför inte byta färg på huset eller ändra stilen så att den avviker från övriga fastigheter i området.

Gå alltid på möte med föreningen och fråga övriga fastighetsägare innan du gör några ändringar.

Om du planerar någon om- eller tillbyggnad av din fastighet vill vi att du lämnar in ritningar och bygglov till styrelsen i god tid innan du påbörjar ditt bygge.

Nybyggnad eller tillbyggnad
Enligt plan- och bygglagen får en nybyggnad eller tillbyggnad inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannes medgivande. Du får aldrig bygga så sjö eller poolutsikten för en annan fastighet försämras. I de flesta fall innebär detta att man förutom att söka medgivande från närmaste granne även behöver söka medgivande från samfälligheten, då samfällighetens mark i de allra flesta fall gränsar mot privata tomter.
Kontakta därför alltid samfälligheten först innan du gör några förändringar på din tomt så att vi tillsammans kan granska kartor och ritningar för att vara på den säkra sidan att det blir rätt. Om en fastighetsägare anlägger något på samfällighetens mark utan tillåtelse betraktas det som olovlig byggnation och samfälligheten kan kräva att anläggningens rivs och att marken återställs på fastighetsägarens bekostnad. 

Altaner, staket, uteplatser och uterum
Som fastighetsägare måste du alltid kontakta samfällighetens styrelsen innan du ska bygga altan, uteplats eller uterum på din egen tomt eftersom till-/nybyggnationen kan komma att anläggas ovanpå vårt kulvertsystem för avlopp och vatten. Ritningar över kulvert, brunnar etc behöver alltid kontrolleras innan bygge! Ibland måste kulvert grävas upp för reparation av ledningar. Den som anlägger altan, bygger uterum etc. på mark som går ovanpå kulvert behöver vara medveten om att detta medför en risk. Om föreningen tvingas utföra grävarbeten för att t ex frilägga kulvert eller brunnar på grund av läckande ledningar och altanen måste brytas upp, stenmur monteras ner etc. så är det alltid den enskilde fastighetsägaren som får stå för kostnaden för återställning av det som man byggt ovanpå kulvert. Detta oavsett om tillbyggnaden/nybyggnationen godkänts eller inte. Alla godkännanden från samfällighetens sida vad gäller byggnation över kulvert sker med denna reservation. Styrelsen tillåter som regel ingen fast byggnation ovanpå samfällighets infrastruktur, dvs stammar, ledningar och rör, brunnar och annat.

Grävning, markarbeten
Vi har elledningar i marken mellan husen och till belysningsstolparna. När man slår ner stolpar i marken, finns risk att el, vatten eller fiber ledningar i mark skadas. Kontrollera alltid med samfällighetens styrelsen om du ska slå ner stolpar för t ex ett staket. Vi kan då med hjälp av ritningar kontrollera var elledningarna går vid din fastighet. Om ingen kontroll sker och du som fastighetsägare orsakar en skada får du själv stå för kostnaden för reparation och återställning.

Hur hanterar jag en skada på samfällighetens egendom?
Upptäcker du en skada vill vi att du anmäler detta direkt till styrelsen eller vicevärd. Samma sak gäller om du själv orsakar en skada, t ex genom att köra på en stolpe eller garageport eller liknande. När det gäller skador med bil täcks det vanligtvis av din trafikförsäkring. Andra skador kan täckas av din hemförsäkring. Vi rekommenderar starkt att alla, både fastighetsägare och bostadsrättsägare, har en giltig hemförsäkring! Själva skadan regleras sedan vanligtvis mellan försäkringsbolagen alternativt att samfälligheten genomför t ex reparation och sedan debiterar denna kostnad antingen till den som vållat skadan eller dennes försäkringsbolag. 

Hur går man tillväga om man vill att föreningen ska tar ner träd på gemensam mark?
När det dyker det upp önskemål från medlemmar om att föreningen ska ta ner träd på föreningens mark, t ex vid en lekplats eller för utsikten så vill Föreningen naturligtvis tillmötesgå önskemål om detta. Trädfällning får bara utföras av professionella entreprenörer. . Föreningen tillämpar ett tillvägagångssätt som innebär att den medlem som vill att föreningen ska ta ner ett eller flera träd måste förankra detta förslag hos sina grannar eller de som är närmast berörda. 

Föreningsavgift

Föreningsavgiften kommer till en början hamna på 1250 kr / månad. Den kommer betalas per månad och bestäms av föreningsstämman årligen. Föreningen har antagit en underhålls- och förnyelseplan för att kunna planera justeringar av föreningsavgiften för att möta framtida utgifter. Investeringar kan vara inköp eller upprustning av andra anläggningar som kommer föreningens medlemmar till gagn och hjälper till att upprätthålla områdets attraktionskraft för såväl boende, besökare och presumtiva köpare.

Föreningsavgiften inkluderar: Styrelsearbete och administration, drift och underhåll gemensamma byggnader / faciliteter, markområden, vägar, vatten och avlopp, avsättning till underhållsfond, elavgift för drift av gatubelysning, poolområden, elförbrukning gemensamma byggnader, gemensamma aktiviteter såsom vår- och höststädning. Inköp av tjänst för skötsel av pooler och grönytor april-okt. Båtplats till alla och skötsel och underhåll av bryggor ingår i föreningsavgiften.

En fullständig beskrivning över hur föreningsavgiften är fördelad kommer att upprättas efter första föreningsmötet.

Utöver föreningsavgiften betalar varje fastighet för sin egen elförbrukning. Mätare finns i varje hus.

TV: Digital/Bredbands-tv, Boxer eller parabol. Avtal tecknas och bekostas av enskilda husägare.

Bredband/internet: Fiber 250 /250 finns i hela Stugbyn som är trådlös. I varje hus sitter egen utrustning som varje fastighet svarar enskilt för.  En avgift betalas varje år för tjänsten och ingår i Föreningsavgiften. 

El: Avtal finns tecknat för varje husgrupp, elmätare finns i varje hus. 

Föreningen debiteras för elförbrukningen via en central mätare.
Elförbrukningen ska sen betalas enskilt av varje husägare och egen avläsning kan göras. Finns ni inte på plats så kommer ansvarig utsedd av föreningen läsa av elmätaren i huset.

Vattenavgift: Det finns egen djupborrad brunn till varje husgrupp. Driften av pump och anläggning ingår i föreningsavgiften. 
.Det är dock inte tillåtet att ta vatten till egen uppsatt byggd pool eller annan anordning. Det är inte tillåtet med automatisk bevattning av trädgården. Vattnet som ingår i avgiften är enbart för normal hushållsförbrukning.
Behöver ni mer vatten så kontakta styrelsen.

Avlopp: Kommunal avgift ingår i föreningsavgiften.

Årsredovisning: Årsredovisning kan lämnas via e-post vid intresse, kontakta styrelsen.

Ytterligare information om aktuell föreningsavgift samt avgiftens fördelning går att hitta på hemsidan under medlemsinformation.

Föreningsavgiften samt elförbrukningen ska betalas genom autogiro och ett medgivande om autogiro-anslutning ska lämnas in till föreningen av den nya ägaren i samband med överlåtelse.Stadgar


Följande stadgar kommer att antas då Lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

Stadgar för samfallighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

§ 1 FIRMA

Föreningens firma är

Kåranäs Stugby samfällighetsförening.

§ 2 SAMFÄLLIGHETER

Föreningen förvaltar de gemensamma anordningar, som tillhör Kåranäs Stugby

och varom anläggningsbeslut fattas denna dag i lantmäteriförättningen med diarienummer XXXXX

§ 3 GRUNDER FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål i det anläggningsbeslut, vilket meddelats i förenämnda lantmäteriförättning. Ansvarsövertagandet kan dock ske först det att anläggningsbeslutet vinner laga kraft.

§ 4 MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 STYRELSE säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Tingsryds kommun.

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter och lägst 3 och högst 7 suppleanter.

§ 6 STYRELSE val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot är 2 år och suppleant ett år.

Första gången val äger rum skall lägst 2 och högst 4 ledamöter väljas på endast ett år.

Stämma utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 STYRELSE kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som ar förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 8 STYRELSE beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 STYRELSE förvaltning

Styrelsen skall

 1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar.
 2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,
 3. föra förteckning över deltagande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
 4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
 5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning for varje sådan gren,
 6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleanter.

§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari - 31 december, vilket motsvarar kalenderår.

§ 12 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall årligen hållas senast under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgard vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 13 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftliga kallelser.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämma och lämnas uppgift om plats där i § 12 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande.

§ 14 MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 15 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av två justeringsmän
 3. styrelsens och revisorernas berättelser
 4. ansvarsfrihet för styrelsen
 5. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 6. ersättning till styrelsen och revisorerna
 7. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 8. val av styrelse och styrelseordförande
 9. val av revisorer
 10. fråga om val av valberedning
 11. övriga frågor
 12. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

§ 16 DISPOSITION AV AVKASTNING

Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna).

§ 17 STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 18 FLERA VERKSAMHETSGRENAR

Anm. Struket ur orginaldokumentet.

§ 19 PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.